top of page

Projektas

finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. 

Projekto tikslas – ugdymo kokybės tobulinimas, orientuotas į mokyklos, kaip besimokančios organizacijos modelį.

Dotacija - 13 394 €

Pasirinktos projekto veiklos sritys:

  • kūrybiškumą ir inovatyvumą skatinantys mokėjimą mokytis metodai ir IKT;

  • savivaldaus mokymo(si) organizavimas netradicinėse aplinkose.

Projekto rezultatai ir poveikis

Mokytojai, dalyvaudami projektinėje veikloje, įgis ir patobulins bendrakultūrinę ir profesines kompetencijas, susijusias su jų profesiniu profiliu, gebės inicijuoti pokyčius siekiant modernizuoti švietimo procesą mokykloje, kuriant formaliojo švietimo ir neformaliojo ugdymo sąsajas atsižvelgiant į palankių sąlygų neturinčių besimokančių asmenų poreikius. Bendradarbiaudami su įvairių tautybių kolegomis, įsiklausys ir gerbs kitokią nuomonę, integruos ir toleruos pasaulio kultūros žinias, vertinant kitų šalių kultūrų įvairovės poveikį Lietuvai.

Projekto metu vykdomos veiklos (kvalifikacijos tobulinimo seminarai, projekto sklaida, „Žiniuko mokyklėlė“ Klaipėdos r. pradinių klasių mokiniams, užsiėmimai už mokyklos ribų įvairiose įstaigose), bendradarbiaujant su Klaipėdos r. švietimo įstaigomis ir kitomis institucijomis, nesusijusiomis su švietimu, užtikrins Erasmus + programos programos siūlomų galimybių žinomumą bei parodys projekto veiklų pridėtinę vertę Europai. 

Šios veiklos padės vietos bendruomenei pamatyti iš arti tarptautinių projektų naudą, užsienio kalbos mokėjimo svarbą, mokyklos, tėvų ir vietos bendruomenės bendradarbiavimo būtinybę ugdant atsakingą už savo mokymąsi jaunąją kartą, ieškant netradicinių ugdymo(si) aplinkų.

Projekto veiklos paskatins bendradarbiauti su Klaipėdos r. švietimo centru ir Klaipėdos r. švietimo skyriaus specialistais gerinant ugdymo kokybę Klaipėdos r. ugdymo įstaigose ir pasieks daugiau galimų naudotojų, padės užtikrinti investicijų grąžą.

AŠ KEIČIUOSI,
TU KEITIESI - 
MES KEIČIAMĖS

bottom of page